Monobloc
 
 
 
 
 
 
 

Condicions generals

 

CONDICIONS GENERALS I NORMES D'UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE MONOBLOC

1. Àmbit.
Aquestes Condicions Generals i normes d'utilizació regulen la relació entre l'usuari i/o representant legal i ROCKBLOC FITNESS, S.L.U., durant la teva participació en qualsevol activitat organitzada per l'entitat. Les instal·lacions de ROCKBLOC FITNESS, S.L.U. (marca comercial MONOBLOC) comprenen:

- Murs d'escalada amb autoasseguradors
- Zones de bloc
- Zona d'aparells de fitness i entrenament específic
- Sala multiusos
- Vestidors
- Zones comuns
- Cafetería
- Terrassa i espais exteriors

2. Consentiment informat
L'usuari i/o el seu representant legal reconeix:

A. Entendre que l'escalada en les diferents modalitats que es poden practicar a MONOBLOC és una activitat esportiva no exempta de risc que, encara que es pugui reduir en gran part amb un correcte ús de la instal·lació, adoptant mesures de seguretat oportunes i seguint aquestes NORMES D'ÚS, existeixen riscos inherents a l'activitat així com altres imponderables.

B. Haber rebut informació i formació completa i suficient sobre les característiques de l'activitat i haver llegit les Condicions Generals i Normes d'ús.

C. Estar en condicions física i mental adequades per a participar en l'activitat, i no tindre enfermetat o limitació física que impedeixi o que pugui desencadenar-se durant el desenvolupament de la mateixa.

D. Conèixer i acceptar que la seva participació implica riscos per la seva integritat física i la d'altres, incoent però no limitant: lesions, enfermetats, mermes sensorials, pèrdua de parts del cos, incapacitats permanents o inclús la mort.

E. Entendre que degut a la seva ubicació geogràfica i a les condicions en que es poden desenvolupar algunes de les activitats organitzades per MONOBLOC aquestes activitats poden veure's afectades per situacions adverses com la meteorologia, desastres naturals, inestabilitat política o social i altres semblants, que podrien comportar perjudicis per l'usuari i els seus béns, o la modificació de l'activitat, suspensió d'alguna de les activitats o etapes previstes i inclús, la seva anul·lació.

F. Conèixer i acceptar que els riscos de la participació a l'activitat no poden ser totalment controlades, ni pel propi usuari ni per MONOBLOC, assumint així les possibles conseqüències negatives que se'n puguin derivar de l'activitat, sempre que MONOBLOC no hagi actuat amb la diligència deguda, mala fe manifesta o negligència atenent a les circumstàncies.

G. Haver estat informat i acceptar que, si tingués un proglema de salut, MONOBLOC donarà assistència gratuïta sobre el terreny exclusivament limitada a primers auxilis a càrreg de personal NO SANITARI i, si fos necessari, estabilització fins que es produeixi el trasllat per part dels responsables pertinents al centre de salut o hospital que considerin els serveis d'emergència. Això exclou equips mèdics, medicaments, tractaments quirúrgics o altres que hagin de ser prestats per personal sanitari.

H. En cas que, sota la tutela de l'usuari, participi un menor d'edat, les assumpcinos i declaracions d'aquest document inclouen al menor.

3. Horaris d'obertura i Restriccions d'Accés
Els horaris d'obertura de MONOBLOC es recullen a l'ANNEX I. "Horari d'obertura de MONOBLOC".

4. Accés a les instal·lacions
Per accedir a les instal·lacions de MONOBLOC és d'obligat compliment la inscripció a recepció. MONOBLOC podrà expedir carnets de soci pels seus socis o usuaris autoritzats que identificaran el posseïdor autoritzat, la categoria d'abonament i el número de client del soci. El carnet és un element identificador de la persona sòcia, pel que haurà de ser tractat amb la diligència pertinent. En cas de pèrdua o substracció del carnet de soci:

A. El titular haurà de notificar-ho a MONOBLOC a la major brevetat, amb la finalitat d'expedir-ne un de nou i actualitzar el compte d'usuari.
B. El posseïdor és responsable de tots els càrrecs efectuats amb el carnet abans de la notificació de la pèrdua o substracció del mateix. La substitució o reemplaçament del carnet de soci té un cost de cinc euros (5,00€).

5. Menors d'edat i persones amb discapacitat

Els menors d'edat i persones amb discapacitat necessiten requisits prèvis per accedir a la instal·lació. Els menors d'entre 16 i 18 anys només podran accedir a les instal·lacions de MONOBLOC previ consentiment exprés de, com a mínim, un representant legal. Els menors de 15 anys només podran accedir a la instal·lació previ consentiment exprés de com a mínim, un representant legal que haurà d'estar permanent al costat del menor dins les instal·lacions. El representant legal accepta que el menor utilitzi les instal·lacions i/o participi en activitats de MONOBLOC conforme a les presents NORMES D'ÚS. Les activitats per a joves, els campaments d'estiu i les classes/events/competicions per joves poden estar subjectes a restriccions per edat. Així mateix, la participació a aquestes activitats estarà supeditada al consentiment exprés de com a mínim, un representant legal. MONOBLOC podrà denegar la inscripció en activitats, a l'entrada de les instal·lacions o a limitar l'accés a menors per motius de seguretat o comportaments inadecuats.

6. Preus i condicions
Els preus es recullen a l'Annex II. Preus. Tots els preus i les condicions están disponibles a la nostra web www.monobloc.es i a les instal·lacions. En el cas d'existir diferències, serà vinculant la última versió publicada. 

7. Lloguer i préstec de material
Les condicions del lloguer o préstec de material per part de MONOBLOC es recullen a l'ANNEX III Lloguer i préstec de material.

8. Normes generals d'ús
És obligatori registrar-se a recepció de MONOBLOC en el moment d'entrar, i tornar qualsevol material llogat o rebut en préstec a la sortida de les instal·lacions. S'ha d'actuar amb precaució, sentit comú i cortesia en tot moment. Fumar y consumir drogues està prohibit tant a l'interior com a l'exteriro de MONOBLOC. L'alcohol només es podrà vendre a majors de 18 anys i consumit en l'espai designat de la cafetería. Es negará l'entrada de qualsevol persona que mostri signes d'intoxicació per alcohol o drogues. Les begudes i el menjar han de ser consumides a la cafeteria. Queda prohibida l'accés a l'interior dels murs d'escalada, zones precintades, zones privades y les zones marcades com "només personal autoritzat" i "entrada prohibida". En cas de necessitar assistència, heu d'acudir al personal de MONOBLOC. Només el personal de MONOBLOC o les persones autoritzades per MONOBLOC poden impartir classes a les instal·lacions. A qualsevol persona que estigui donant classes remunerades se li demanarà que aboni les instal·lacions de MONOBLOC i se li podrà revocar el seu dret d'entrada sense compensació. Qualsevol problema amb els murs d'escalada, els equipaments, la instal$lació o el mal comportament d'algún usuari haurà de ser posat en coneixement directament al personal de MONOBLOC. s'ha de cumplir en tot moment la señalització de bones pràctiques, salut i seguretat exposada a les instal·lacions de MONOBLOC. L'usuari està informat de l'existència d'un cirqüit de videovigilància en tot el centre, excepte als vestuaris i taquilles. 

9. Normes d'escalada amb autoassegurador
Les normes específiques d'escalada amb autoassegurador es recullen a l'Annex IV. Normes d'escalada amb autoassegurador.

10. Normes d'escalada en bloc o boulder
Les normes específiques d'aquesta modalitat d'escalada es recullen a l'Annex V. Normes d'escalada en bloc o boulder.

11. Normes específiques per a grups i cursos
Aquestes normes estàn recollides a l'Annes VI. Normes específiques per a grups i cursos.

12. Pertinences personals
Les pertinences personals i el material hauran de guardar-se únicament a les taquilles o espais previstos per aquesta finalitat. MONOBLOC no es fa responsable dels objectes que es puguin extraviar o sustreure en qualsevol de les instal·lacions, incloent les zones d'aparcaments ni, en partiuclar, dels objectes que es dipositin a les taquilles. MONOBLOC recomana als usuaris que no portin a les instal·lacions ni deixin a les taquilles cap objecte de valor. Els objectes oblidats a les taquilles dels vestidors o en qualsevol lloc de les instal·lacions estaran al lloc dels objectes perduts per un termini màxim de tres setmanes. Si en aquest termini l'objecte no és reclamat pel seu propietari, la direcció del centre lliurarà els mateixos a una entitat benèfica o ho llençarà. Les taquilles són d'ús diari: durant el procés de tancament de l'instal·lació totes les taquilles seran obertes pel personal designat a l'efecte. En cas qeu alguna taquilla contingui objectes personals, aquests es custodiaran durant un termini màxim de 15 dies. Si en aquest ternini no es reclamen, la direcció del centre lliurarà les pertinences a una entitat benèfica. 

13. Notificació en cas de defecte
L'usuari es compromet a comunicar immediatament al personal de MONOBLOC qualsevol deteriorament o problema observat en el centre. Creant-se un ambient més segur per als usuaris i eliminant riscos potencials. La no notificació pot comportar conseqüències legals pertinents per actuació negligent.

14. Imatges i dades personals

L'usuari i/o representant legal autoritza a MONOBLOC a utilitzar el seu nom i imatge per a realitzar actes de promoció o difusió de MONOBLOC. L'usuari no podrà prendre vídeos ni fotografies a les instal·lacions sense l'autorització expressa de MONOBLOC. D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, les dades de l'usuari seran incloses i tractats en un fitxer d'usuaris, administrador del qual és Dmitry Zaytsev, autoritzant expressament que les seves dades siguin utilitzades per a la gestió dels usuaris de les instal·lacions, les activitats de MONOBLOC, així com la realització de campanyes d'informació comercial i márqueting. Els interessats podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades, dirigint-se per escrit y aportant fotocòpia del DNI o document identificatiu ens els termes previstos a la Llei, al responsable del fitxer: ROCKBLOC FITNESS SL. Carrer Sabadell 24, Reus 43204.

15. Incumpliment
L'incompliment d'aquestes normes serà causa d'expulsió automàtica de les instal·lacions i la baixa definitiva com a client de MONOBLOC sense cap compensació. MONOBLOC es reserva limitar o impedir el dret d'admissió a les instal·lacions per raons de seguretat o de comportament inapropiat.

16. Disposicions Adicionals
MONOBLOC podrà modificar, desenvolupar i actualitzar aquestes Condicions Generals i usos annexos. Aquests canvis entren en vigor immediatament després de la seva publicació a les instal·lacions i pàgina web. En el cas d'existir diferències, la versió vinculant será la de data posterior.

17. Assegurança
Segons la legislació vigent, Rockbloc Fitness S.L.U. té contractada una assegurança de responsabilitat civil, quantia de la qual anirà en funció de l'aforament màxim autoritzat. No obstant, les lesions derivades de les pràctiques incorrectes i provocades per l'usuari no estaran cobertes per aquesta assegurança i són els usuaris els que hagin d'assumir les conseüències.

Annex I. Horaris d'Obertura MONOBLOC
Horari d'obertura:
- Dilluns a divendres de 9 a 22 hores
- Dissabtes i diumenges de 10 a 20 hores
- Festius a consultar

Durant events especials i competicins, MONOBLOC es reserva el dret de no obrir al públic generai i/o limitar-ne l'accés.

MONOBLOC podrà limitar temporalment l'accés a determinades zones de la instal·lació per motius i circumstàncies raonables com impartir classes, competicions, events especials, treballs de neteja o manteniment, equipament de les vies d'escalada.

Aquestes limitacions parcials no justifiquen la devolució del preu de l'entrada.

Annex II. Preus
Els abonaments no són reemborsables. Les entrades i abonaments han de ser pagades abans d'accedir a les instal·lacions. Els pagaments i pre-pagaments de les entrades, abonaments, cursos, competicions, events, grups, festes i altres casos poden fer-se en efectiu o per tarjeta de pagament.

MONOBLOC es reserva el dret de revisar en qualsevol moment els preus i les condicins notificades a les instal·lacions i a la pàgina web. L'aplicació de les condicions vigents el dia d'inscripció de qualsevol servei abonat per avançat es mantindran durant la duració acordada a la data d'inscripció.

Els passis de dia i tots els tipus d'abonament (mensual, trimestral, semestral, anual) són personals i intransferibles. Els passis són vàlids únicament el dia de la compra. Els abaonaments de 10 sessions no són transferibles. Les sessions no utilitzades no són reemborsables. 

MONOBLOC es reserva el dret de negar la inscripció com a soci així com les condicions o beneficis associats.

En cas de lesió, malaltia o per altres raons d'absència, els abonaments poden ser suspesos per una quota de manteniment de 9 euros per presona, que haurà de ser pagada mitjançant ordre de dèbit directe SEPA. La duració mínima d'aquesta suspensió és d'un mes. La duració màxima és de 5 mesos. Per a donar-se d'alta a la quota de manteniment, el soci haurà de notificar-ho abans del dia 25 del mes anterior. Els socis que hagin suspès aquest abonament, no poden gaudir dels beneficis de soci mentre estiguin en aquesta situació.

Els abonaments mensuals comencen el dia 1 de cada mes, i acaben l'últim dia del mes. Els dies no aprofitats no són reemborsables. Els socis que contracten un nou servei mitjançant abonament mensual un cop iniciat el mes, pagaran la part total del mes en efectiu o tarjeta.

Per a donar-se de baixa de qualsevol servei, pagament del qual es trobi domiciliat, haurà de notificar-ho per escrit abans del dia 25 del mes anterior a la baixa.

Els rebuts domiciliats dels abonaments mensuals i de les quotes de manteniment es carregaran a principis de mes. Qualsevol comissió bancaria carregada a raó d'insuficiència de fons o rebut refusat anirà a compte de l'usuari. La fiança està destinada a aquesta finalitat.

Annex III. Lloguer i préstec de material
Per a poder llogar material, s'haurà de lliurar l'import del lloguer. El sol·licitant serà el responsable del material llogat, havent de respondre en cas de deteriorament, pèrdua o hurt. La devolució del material haurà de realitzar-se abans de sortir de les instal·lacions.

Annex IV. Normes d'escalada amb autoassegurador
Per a fer ús de les instal·lacions destinades a escalar amb autoassegurador mitjançant l'equip PERFECT DESCENT, serà necessari passar el test de seguretat i obtindre la corresponent acreditació per poder escalar. Per a això, el personal de MONOBLOC realitzarà les comprovacions oportunes.

No distreure els usuaris mentres estan en el procés de posar-se el material de seguretat (talabart, mosquetó de seguretat).

No quedar-se mai sota de qualsevol persona que estigui escalant. S'ha de mantindre una distància prudent de les àrees d'escalada.

Per la seva seguretat, o en cas de dubte, no s'ha d'utilitzar cap equip, material o tècnica d'escalada sense la supervisió d'una persona competent. Ha de consultar un membre de MONOBLOC.

És obligatori l'ús de magnesi líquid per mantindre un ambient agradable. Utilitza el magnesi de manera responsable.

Normes bàsiques:

- Queda prohibit expressament escalar sense autoassegurador per sobre la línea de restricció.
- Queda prohibit realitzar maniobres en altura, tals com muntatge de reunions, ràpels, descenços segurs, etc.
- És obligatori fer servir sempre material homologat i en bon estat.
- Abans d'iniciar cada via, és obligatori realitzar una revisió de seguretat.
- No està permès agafar-se a cap element metàl·lic de l'estructura.
- El mosquetó de seguretat de l'autoassegurador haurà d'anar anclat a l'anella ventral del talabart. Al finalitzar la via, déixa el mosquetó lligat al principi, tal i com estava.
- No está permitido esperar en la línea de caída del autoseguro. En necesario respetar ese espacio de seguridad.
- No està permès fer servir la cinta com a mitjà de progressió.
- Durant el descens, baixar caminant cap enrere pel plafó. No es permet fer salts ni pènduls durant la baixada.
- Els autoasseguradors només podran fer-se servir a les línies on estan instal·lats, no podent-se fer servir per a realitzar altres vies properes.
- Si no saps fer servir els autoasseguradors amb seguretat, consulta amb el personal de la sala abans d'utilitzar-los.

Annex V. Normes d'escalada en bloc
- No es permet l'accés a la planta baixa a persones menors de 12 anys, excepte en activitats guiades amb un tècnic/a de la instal·lació o sota l'estricta supervisió d'un adult al seu càrrec.
- Abans d'escalar, mira que no molestis o interfereixis una altra persona escalant.
- L'ús del magnesi líquid és obligatori.
- No està permès consumir aliments ni begudes a sobre la súperfície del matalàs.
- No déixis material a sobre el matalàs com pugui ser calçat, roba, telèfons, etc
- No t'asseguis als matalassos ni sota els plafons si no hi estàs escalant.
- En la mesura del possible, no saltis des de punts alts, intenta destrepar: una mala caiguda pot ser causa de lesió. 
- Porteja i cuida de les teves companyes i companys de sala.
- Respalla els blocs. Tenim a la teva disposició diferents raspalls.
- Présta la màxima atenció als altres escaladors i escaladores, i respecta'ls.
- No escalar per sobre, per sota ni caminar per sota d'alguna persona escalant.
- Baixa dels blocs sempre amb control. Fés un avís verbal per alertar qui estigui al matalàs.
- No es pot fer bloc amb el talabart posat.

Annex VI. Normes específiques per a grups
La participació als cursos (també denominats activitats, classes, entrenaments) exigeix de preinscripció i prepagament, i estan subjectes a disponibilitats. Les persones sòcies tindran prioritat per apuntar-se.

Les reserves de les activitats oferides per MONOBLOC individuals i de grup poden ser cancel·lades sense càrreg 48 hores abans de l'activitat, comunicant la cancel·ació mitjançant correu electrònic dirigit a info@monobloc.es

Les cancel·lacions fetes amb menys de 48 hores d'anticipació no generaran dret a reemborsament. Per events, competicins i programes juvenils, podran aplicar-se normes específiques de cancel·lació, conforme a les peculiaritats pròpies de l'event. Les normes de cancel·lació aplicables seran publicades amb anterioritat suficient.

MONOBLOC podrà modificar o cancel·lar els cursos per motius debidament justificats. En cas de cancel·lació per part de MONOBLOC, es notificarà i reemborsarà íntegrament als participants, excepte en cas de força major.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
En cumpliment del deure d'informació establert a l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades Personals, s'informa que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal que ha estat creat i degudament inscrit a l'Agència Española de Protección de Datos, sota la responsabilitat de Rockbloc Fitness SLU, amb la finalitat de mantidnre la relació amb l'usuari, la gestió, administració, prestació i millora dels serveis que presta Rockbloc Fitness SLU.

L'usuari que proporciona les seves dades personals dóna el seu consentiment exprés a rebre publicitat i comunicacions comercials de MONOBLOC, amb la finalitat d'informar-lo de promocions i comunicacions publicitàries dels serveis, en cumpliment de l'establert a la llei 15/1999 en el seu art. 6, així com la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic en els térmes del seu art. 21 per a comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic o mitjans de comunicacions electrònics equivalents.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
El responsable és Rockbloc Fitness S.L.U., amb domicili Carrer Sabadell 24, 43204 Reus.

Qui és el delegat de protecció de les dades?
Es el responsable que vela pel cumpliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar-lo a través de l'adreça postal o correu electrònic: info@monobloc.es

Com hem obtingut les teves dades?
Les teves dades personals les hem obtingut a través de les relacions previes que has mantingut amb Rockbloc Fitness SLU, ja sigui per la teva condició de soci, per haver-te inscrit en les nostres activitats o bé per haver sol·licitat que t'enviem informació promocional sobre les nostres activitats.

Quines dades personals tenim?
Dades necessàries per mantindre la relació amb tu: nom, cognoms; DNI/NIF/NIE/CIF; email; telèfono; data de naixement; compres realitzades. També t'informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntariament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb MONOBLOC, inclosos els que ens aportis mitjançant una xarxa social o altres aplicacions. Aquestes dades depenen de la teva propia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, pel que et recomanem llegir les mateixes amb antel·lació abans de facilitar-nos dades a través de les esmentades xarxes o aplicacions.

Per a què tractem les teves dades personals?
Tractem les dades per les següents finalitats: millorar el servei de MONOBLOC; enviar informació sobre MONOBLOC vía telèfon o correu electrònic, tot i que la nostra relació hagi acabat excepte si l'interessat manifesti el contrari; invitar a actes o events que organitzi MONOBLOC; realització d'enquestes de satisfacció. Addicionalment també tractem les teves dades per l'enviament, inclús per mitjans electrònics, de comunicacions promoiconals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa semblant a les que hagis participat amb anterioritat. L'interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica info@monobloc.es o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades.

LLEI APLICABLE I FUR

Les disposicins contingudes en aquestes condicions d'ús es regiràn i seran interpretades de conformitat amb la legislació espanyola. Excepte que la llei ho prohibeixi expressament, per la resolució de totes les questions litigioses derivades de les presents condicions d'ús o relatives a l'incompliment, interpretació, resolució o validesa de qualsevol disposició del lloc web, les parts de comú acord, es someten al fur i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Reus, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fur que en el seu cas els pugués correspondre.

 

 
 
 

© Monobloc        Avís legal        Política de privacidad        Política de cookies         Condicions generals        FAQ        Contacte